U chorych dializowanych

U chorych dializowanych samo ograniczenie Na+ w diecie, stosowanie od-powiedniego stężenia Na+ w płynie dializacyjnym oraz ultrafiltracji w czasie dializy umożliwiają normalizację ciśnienia tętniczego lub jego spadek do wartości nie grożących powikłaniami naczyniowymi u prawie 75% chorych. U pozostałych chorych zachodzi potrzeba dodatkowego farmakologicznego leczenia przeciwnadciśnieniowego, np. przy użyciu leku adrenolitycznego (propranolol, pindolol lub metyldopa). W razie jego nieskuteczności należy dodać dihydralazynę lub prazo- synę. Przy kolejnym braku skutku dodaje się klonidynę, nifedypinę lub guanetydy- nę. Gdy i tym razem nie uzyska się działania przeciwnadciśnieniowego, należy zdecydować się na stosowanie propranololu z metyldopą i minoksydylem lub z guanetydyną.

U chorych z nadciśnieniem zależnym od reniny lekiem z wyboru może się okazać inhibitor konwertazy angiotensyny I i podawany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Stosowanie inhibitora konwertazy, szczególnie w skojarzonym leczeniu z lekami sympatykolitycznymi, wymaga stałego monito-rowania kaliemii (może wystąpić hiperkaliemia).

About The Author

admin

Leave a Reply