Ty!no-boczne skrzywienie kręgosłupa

Ty!no-boczne skrzywienie kręgosłupa. Chorzy ci mają zwykle zmniejszoną pojeni ność życiową, a ich objętość oddechowa, jest ograniczona i nie może się zwiększyć np. w odpowiedzi na premedylcację zwalniającą częstość oddychania. Rzadko dochoda do niedrożności oddechowej. Radiologiczna ocena ruchomości przepony jest pomocn w ocenie ryzyka operacyjnego56. Płytkie oddychanie stanowi niebezpieczeństwo dl tych chorych nawet przed wprowadzeniem do anestezji, a także po operacji, gdy W} magają oni czujnej obserwacji lub w razie potrzeby wentylacji typu IPPV. Upośledzi nie oddychania pociąga za sobą obniżone wysycenie krwi tlenem i nieprawidłowy st( sunek wentylacji do perfuzji. Wynikająca stąd hipoksja i hiperkapnia może prowadź do przewodnienia i nadciśnienia płucnego, będącego efektem obkurczenia naczyń płu nych. Może dojść do niewydolności prawokomorowej, podobnie jak w przewlekłej ch robie płuc typu zaporowego6′.

Zespół Morquio (1867-1935)67. Problemy anestezjologiczne u chorych z niestabilne cią szyi – Birkinshaw K. J., Anaesthesia, 1975, 30, 46.

Achondroplazja (przedwczesne kostnienie chrząstek). Opisana po raz pierwszy prz Soemmeringa w r. 1791 i przez M. H. Romberga (1795-1873) w r. 1817. Mogą wystąj Irudności w czasie intubacji, spowodowane nieprawidłową budową podstawy czaszk

About The Author

admin

Leave a Reply