Test Sickiedex

-5) kamicy żółciowej oraz 6) innych chorób chirurgicznych. POSTĘPOWANIE. Chorzy ze skazą sierpowatą (hemoglobina AS) przy prawidłowym postępowaniu nie przedstawiają większego ryzyka13 z wyjątkiem większych operacji, takich jak torakotomia. Wszyscy Murzyni powinni być badani pod kątem niedokrwistości i sierpowatości przed operacjami (łącznie ze stomatologicznymi). Przy hemoglobinie poniżej 11 g°/o i dodatnim wyniku badania na sierpowatość prawdopodobna jest niedokrwistość sierpowata.

Test Sickiedex jest dostępną w handlu próbą makroskopową. 0,02 ml krwi dodaje sią do 2 ml roztworu buforowego zawierającego saponinę (powodującą lizę krwinek czerwonych) i podchlorynu sodu (czynnik redukujący). Przy obecności hemoglobiny S występuje zmętnienie widoczne po 3-5 minut. Przy braku hemoglobiny S roztwór pozostaje przejrzysty. Dodatni wynik próby nie pozwala na różnicowanie choroby ze skazą do czego konieczne jest badanie genotypu. Jednak przy stwierdzeniu normalnego poziomu hemoglobiny i prawidłowego rozmazu krwinek istnieje prawdopodobieństwo skazy. Należy zauważyć, że niedokrwistość może być maskowana przez odwodnienie ora2 że osobnicy z HbSC i HbS Thal mogą nie mieć niedokrwistości.

U ludzi dotkniętych chorobą należy unikać: 1) niedotlenienia 2) hipotermii 3) używania opasek uciskowych (co wyklucza stosowanie analgezji odcinkowej dożylnej).

About The Author

admin

Leave a Reply