1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

POSTĘPOWANIE W STANACH NAGLĄCYCH W MIASTENII

czynnościowy przy szybkich pobudzeniach ponadmaksymalnych, co oznacza zmniejszenie reakcji, b) wzrost potencjału przy pobudzeniu tężcowym60, tzn. zwiększona odpowiedź. Guanidyna (250 mg trzy razy dziennie) i wapń mają pewną wartość leczniczą61, natomiast niewiele daje stosowanie inhibitorów cholinesterazy. Okresową poprawę siły mięśni przynosi chirurgiczne usunięcie nowotworu.

Wyniki leczenia

Bez względu na zastosowany wariant operacyjny u ok. 90% chorych następuje trwałe ustąpienie nadczynności przytarczyc i normokalcemia (4, 14, 24, 26), 10% niepowodzeń wiąże się z:

a) niewystarczającym doświadczeniem i techniką chirurga, b) atypowym lub niezwykłym umiejscowieniem nadczynnego gruczołu. Pooperacyjna hiperkalcemia jest wskazaniem do ponownej operacji, która jest

ZALETY I WADY

Jako powikłanie opisywano zespół Hornera1. Popunkcyjny ból głowy jest powikłaniem wynikającym z niezamierzonego nakłucia opony twardej (p. rozdz. XVIII w sprawie szczegółów postępowania).

ZALETY I WADY. Rzadziej zachodzi konieczność resuscytacji noworodka. Nie można powiedzieć, by powikłania neurologiczne nie zdarzały się po normalnym porodzie bez analgezji przewodowej127. Dokładne badanie neurologiczne i elektromiograficzne zwykle pozwala na ustalenie dokładnego rozpoznania128.

Dobry jest każdy środek anestetyczny

Dobry jest każdy środek anestetyczny, byleby podawać go ostrożnie, do pierwszego stopnia III okresu anestezji. Po wydobyciu dziecka anestezję można w razie potrzeby pogłębić.

Jelita nie utrudniają dostępu pod warunkiem niedopuszczenia do kaszlu i krztuszenia. Środki zwiotczające są niezbędne rzadko, i to nie do osiągnięcia pełnego zwiotczenia, lecz raczej w celu zapewnienia dobrych warunków w polu operacyjnym w czasie płytkiej anestezji. Anestezjolog powinien zdawać sobis sprawę z możliwości obudzenia się zwiotczonej pacjentki podczas operacji, dlatego też trzeba podawać odpowiednią ilość podtlenku azotu metodą wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Przez cały czas zabiegu stół operacyjny powinien być pochylony na lewy bok.

PRZEPUKLINY PACHWINOWE ZEŚLIZGOWE

Przepuklina pachwinowa ześlizgowa jest to stan, w którym pęcherz moczowy łub pozaotrzewnowa część jelita ślepego zsuwa się ku dołowi wzdłuż przyśrodkowej ściany worka przepukliny. Wpuldający się narząd nie jest pokryty otrzewną, a rozpoznanie utrudnia tłuszcz przyotrzewnowy, otaczający pęcherz moczowy w pobliżu wewnętrznego ujścia kanału pachwinowego. Pociąganie tworu uznanego mylnie za worek przepuklinowy i wysokie podwiązanie może spowodować nieumyślne uszkodzenie pęcherza moczowego z jego wszystkimi niekorzystnymi skutkami. Podobnie istnieje obawa uszkodzenia kątnicy. Z tego względu w przypadku przepukliny ześlizgowej zamknięcie worka przepuklinowego wykonuje się w taki sposób, aby szew kapciucliowy prowadzony był wewnątrz worka ponad wślizgującym się narządem. Ten rodzaj przepukliny spotyka się częściej u noworodków pici żeńskiej.

Test Sickiedex

-5) kamicy żółciowej oraz 6) innych chorób chirurgicznych. POSTĘPOWANIE. Chorzy ze skazą sierpowatą (hemoglobina AS) przy prawidłowym postępowaniu nie przedstawiają większego ryzyka13 z wyjątkiem większych operacji, takich jak torakotomia. Wszyscy Murzyni powinni być badani pod kątem niedokrwistości i sierpowatości przed operacjami (łącznie ze stomatologicznymi). Przy hemoglobinie poniżej 11 g°/o i dodatnim wyniku badania na sierpowatość prawdopodobna jest niedokrwistość sierpowata.

WYTRZEWIENIE WRODZONE

Przez wytrzewionie wrodzone rozumiemy przemieszczenie trzew poza jamę brzuszną przez ubytek w ścianie brzucha, umiejscowiony bocznie w stosunku^do pierścienia pępkowego.

Wytrzewienie wrodzone powstaje w 8-12 tygodniu życia płodowego w następstwie zaburzeń różnicowania się mezenckymy zarodkowej, tworzącej somatopleurę bocznych ścian brzucha. Resorpcja ektodermy przylegającej do somatopleury doprowadza do wytworzenia ubytku w powłoce brzusznej, umiejscowionego przeważnie na prawo od pierścienia pępkowego. Pępowina jest prawidłowo umiejscowiona