1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Analgezja krocza

a) 0,5 ml hiperbarycznej cinchokainy z 0,5 ml płynu mózgowo-rdzeniowego b) 30–50 mg prokainy w 2 ml 5% glukozy c) 4 mg ametokainy w 2 ml 5% glukozy.

Pacjentka pozostaje w pozycji siedzącej przez 30 sekund, a potem zostaje ułożona na plecach z poduszką pod ramionami. Analgezja krocza znosi odruch parcia przez rodzącą, lecz nie opóźnia normalnego porodu, jeżeli – przy pełnym rozwarciu szyjki – rodzącą zachęca się do parcia w czasie bólów i stosuje się ucisk na trzon macicy.

Niewydolność oddechowa płodu

-4. Niewydolność oddechowa płodu: a. OŚRODKOWA, zależna od: 1) niedojrzałości ośrodka oddechowego, być może powiązanej z dużą wadą rozwojową płodu 2) uszkodzenia ośrodka oddechowego w wyniku urazu lub obrzęku mózgu spowodowanego cukrzycą lub uogólnionym obrzękiem

-3) niedoboru tlenu ewentualnie związanego ze śródoponową zamartwicą płodu 4) podawania matce środków narkotycznych i uspokajających206. Próg pobudliwości ośrodka oddechowego matki jest inny niż u płodu, podobnie jak głębokość anestezji nieszkodliwa dla matki może działać depresyjnie na płód. Wszystkie środki anestetyczne podawane matce są niebezpieczne dla wcześniaka.

POSTĘPOWANIE W ZESPOLE ZACHŁYŚNIĘCIA KWAŚNĄ TREŚCIĄ:

Lżejsze przypadki można leczyć przez: a) ułożenie w pozycji Trendelenburga b) spłycenie anestezji w celu wywołania odruchu kaszlowego c) odsysanie z dróg oddechowych.

-2. Ciężkie przypadki mogą wymagać – obok starannej toalety tchawicy i oskrzeli – płukania roztworem wodorowęglanu sodu, oddychania typu IPPV przez rurkę dotcha- viczą czystym tlenem z użyciem w razie potrzeby wysokich ciśnień wdechowych. Od- iech własny czystym tlenem może być niewystarczający dla wyrównania hipoksemii tętniczej w razie obrzęku płuc i nasilonej kwasicy155. Hydrokortyzon w dużych daw- iach zmniejsza odczyn zapalny i sprzyja rozszerzeniu oskrzeli150.

Chlorowodorek petydyny

Przy zachowaniu pewnych zasad, zaproponowanych w r. 1950 przez brytyjską Centralną Radę Położnych, petydyna jest dopuszczona do stosowania przez położne pracujące samodzielnie. Jest chyba najwygodniejszym z poszczególnych środków stosowanych w czasie porodu. Zapewnia współpracę z rodzącą.

Nie należy jej podawać na 3 godziny przed spodziewanym porodem, gdyż powoduje depresję oddechową noworodka. W 60°/o przypadków analgezję ocenia się jako dobrą. Petydyna nie zwiększa odsetka porodów zabiegowych. Rodząca zwykle śpi w czasie porodu, skróconego dzięki szybszemu rozwarciu szyjki. Użycie petydyny jest korzystne w przypadkach sztywnego, powoli rozwierającego się ujścia. Opisano nadwrażliwość na ten lek, manifestującą się depresją krążenia i oddychania.

Przewlekły postępujący gościec stawowy

-4. W razie hipokaliemii należy podać dożylnie potas. 5. Do innych środków należy odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego, antybiotyki, ogólna opieka pielęgnacyjna itd.

Przewlekły postępujący gościec stawowy. Potencjalne kłopoty są wynikiem: 1) przy- gięciowego zniekształcenia kręgów szyjnych, łącznie ze stawem skroniowo-żuchwo- wym, co utrudnia laryngoskopię 2) zaatakowania małych stawów krtani i neuropatii mięśni krtaniowych, powodującej świst krtaniowy (stridor) 3) skrobiawicy nerek,

PRZEPUKLINA LĘDŹWIOWA (hernia lumbalis)

Wyjątkowo rzadko widuje się u dzieci przepuklinę lędźwiową umiejscowioną częściej po lewej stronie. Wrota przepukliny lędźwiowej stanowi okolica trójkątów lędźwiowych: górnego Grynfelta i dolnego Petita. Przestrzeń ta jest zawarta między XII żebrem, mięśniem skośnym wewnętrznym i czworobocznym lędźwi oraz grzebieniom kości biodrowej, brzegiem mięśnia najszerszego grzbietu i mięśniem skośnym zewnętrznym. W dnie trójkąta Petita znajdują się mięśnie poprzeczny brzucha i skośny wewnętrzny. U dzieci przepuklina umiejscawia się niemal bezpośrednio pod skórą, pokryta jedynie cienką warstwą mięśni. Średnica guza przepuklinowego wynosi kilkanaście centymetrów. Przepuklina na ogół nie sprawia

Paraplegia

Paraplegia59. U chorych z przerwaną ciągłością rdzenia od poziomu Th5 wzwyż może ‚dojść do znacznego wzrostu ciśnienia po podrażnieniu trzewi, np. po rozciągnięciu pęcherza moczowego lub odbytnicy. W celu opanowania tego można użyć heksametonium. Około 40% tych chorych, którzy mają być poddani operacji, wymaga anestezji, gdyż trudno mieć pewność, że uszkodzenie rdzenia jest całkowite. W okresie 14-28 dni po wystąpieniu paraplegii niebezpieczne może być użycie sukcynylocholiny. Przyczyną jest zwiększony poziom potasu w osoczu, powodujący niewydolność mięśnia sercowego po podaniu sukcynylocholiny00.