1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
 
 

Ty!no-boczne skrzywienie kręgosłupa

Ty!no-boczne skrzywienie kręgosłupa. Chorzy ci mają zwykle zmniejszoną pojeni ność życiową, a ich objętość oddechowa, jest ograniczona i nie może się zwiększyć np. w odpowiedzi na premedylcację zwalniającą częstość oddychania. Rzadko dochoda do niedrożności oddechowej. Radiologiczna ocena ruchomości przepony jest pomocn w ocenie ryzyka operacyjnego56. Płytkie oddychanie stanowi niebezpieczeństwo dl tych chorych nawet przed wprowadzeniem do anestezji, a także po operacji, gdy W} magają oni czujnej obserwacji lub w razie potrzeby wentylacji typu IPPV. Upośledzi nie oddychania pociąga za sobą obniżone wysycenie krwi tlenem i nieprawidłowy st( sunek wentylacji do perfuzji. Wynikająca stąd hipoksja i hiperkapnia może prowadź do przewodnienia i nadciśnienia płucnego, będącego efektem obkurczenia naczyń płu nych. Może dojść do niewydolności prawokomorowej, podobnie jak w przewlekłej ch robie płuc typu zaporowego6′.

Śpiączka cukrzycowa hiperosmotyczna

-11- 14 mrdol/1 8) wodorowęglan sodu podawać tylko w ciężkiej kwasicy, (H+) powyżej 100 mmol/1 (pH poniżej 7,0) stosować roztwór izotoniczny (1,4%) do maksymalnej dawki 100 mmol 9) wczesne leczenie przyczyny leżącej u podstaw śpiączki (np. antybiotyki w infekcji bakteryjnej).

Należy pamiętać, że u chorych na cukrzycę śpiączka może występować bez kwasicy ketonowej. Diagnostyka różnicowa powinna obejmować stany wymienione niżej.

Postępowanie zachowawcze

Leczenie. Postępowanie zachowawcze. Wskazaniem do leczenia zachowawczego są duże przepukliny pępowinowe, o wymiarach wrót przekraczających 5 cm średnicy, pokryte nie uszkodzonym workiem owodniowym. Decyzję takiego postępowania można podjąć u noworodków w bardzo złym stanie, obciążonych innymi wadami, u dzieci z masą ciała poniżej 2000-2500 g, ale u których nie stwierdza się objawów niedrożności przewodu pokarmowego.

W okresie poporodowym

W okresie poporodowym macica cbkurcza się dobrze. Dość częste są bóle głowy, łecz ich występowanie można zmniejszyć stosując cienką igłę ze stożkowym zakończeniem. i bocznym otworem95 lub podając roztwór Hartmanna do przestrzeni zewnątrz-

o po nowej przez pierwsze 24 godziny po porodzie100. Nawet przy analgezji zewnątrzopo- iiowej lub podpajęczynówkowej może dojść do porażenia („położniczego”) związanego z uciskiem główki płodu lub kleszczy na pień lędźwiowo-krzyżowy! Uszkodzenie nerwów związane z samą blokadą jest częściej obustronne i ma zasięg raczej odcinkowy (korzeniowy) niż obwodowy.

PRZEDOPERACYJNE PRZYGOTOWANIE CHORYCH

PRZEDOPERACYJNE PRZYGOTOWANIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ ASTMĄ OSKRZELOWĄ (poza przypadkami nagłymi chorzy na astmę nie powinni być operowani, dopóki stanu ich płuc nie doprowadzi się do optimum – częstość pooperacyjnych powikłań płucnych jest wśród nich wysoka)120.

-1. Leki rozszerzające oskrzela: a) aerozole zawierające 2% fenylefrynę z 0,4% izopre- naliną, sałbutamol lub orciprenalinę b) doustnie 25 mg efedryny co 4 godziny i ami- nofilina w dawce 200-300 mg co 4 godziny – można ją również podawać dożylnie w glukozie (500 mg) c) orciprenalina (Alupent) w dawce 20 mg doustnie lub 4 mg sal- butamolu.

W przypadku uwięźnięcia przepukliny

W przypadku uwięźnięcia przepukliny dziecko należy natychmiast skierować na oddział chirurgii dziecięcej. W warunkach szpitalnych leczenie polega początkowo na podaniu dziecku środków uspokajających, następnie na ułożeniu na plecach z uniesieniem krocza. Po krótkim okresie uspokojenia pacjenta należy ponowić próbę ręcznego odprowadzenia uwięźniętej przepukliny. Delikatność postępowania ma w tych przypadkach doniosłe znaczenie. Czasem korzystne okazuje się wykąpanie niemowlęcia w ciepłej wodzie. Zmęczone kąpielą dziecko zasypia, a w tym czasie zwolnione napięcie mięśni sprzyja cofnięciu się uwolnionych jelit. Jeżeli próba odprowadzenia zawodzi, to wykonuje się operację. Zdarza się, że rozpoczęcie narkozy powoduje cofnięcie się treści uwięźniętej worka przepuklinowego do jamy brzusznej. Ale i wówczas operacja powinna być wykonana. Podczas operacji trzeba dokładnie obejrzeć okolicę szyi worka i sprawdzić stan jelit.

Choroby układu krążenia

Chyba najlepszym sposobem anestezji jest podtlenek azotu z tlenem, analgetyk narkotyczny, środki zwiotczające i IPPV87. Anestezja w niewydolności nerek. Podstawy anestezji w niewydolności nerek opisano na str. 338.

Choroby układu krążenia88. Anestezja może oddziaływać na serce: 1) powodując zaburzenia rytmu, wliczając migotanie komór i zmiany częstości serca,