Medycyna

Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego

postępowania Lego procesu boczne ściany okalające zarodek fałdują się i tworzą ścianę brzuszną. W tym okrężnym fałdowaniu tarczy zarodka wyróżnia się fałdy: dogłowowy, ogonowy i boczne.

Warstwa somatyczna fałdu dogłowowego tworzy ścianę klatki piersiowej i zawiązek przepony, warstwa trzewna – zawiązek serca i dużych naczyń krwionośnych. Od przodu zamyka ona prajelito.

Technika operacji

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, w narkozie dotchawiczej. Pole operacyjne musi być dokładnie umyte od nadbrzusza aż po krocze i połowę bliższą uda – obustronnie. Zasadą jednak jest wykonywanie operacji tylko po jednej stronie, tj. po tej, po której stwierdzono objawy przepukliny. Zapobiegawcze wykonywanie operacji po stronie przeciwnej jest niepotrzebne.

Morfina

-1- 1,5 godziny od wstrzyknięcia, zarówno u matki, jak u płodu {depresja oddechowa). Opisano przyrząd do samodzielnego stosowania przez rodzącą w dawkach frakcjonowanych63. Podawana doustnie może wywoływać wymioty. Dawki dodatkowe stosuje się w razie potrzeby, np. co 2-3 godziny. Maksymalna’ dawka dopuszczalna do użycia przez samodzielnie pracującą położną w przebiegu jakiegokolwiek porodu wynosi 200 mg (przepis C.M.B.”). Leki działające antagonistycznie odwracają około 80% efektu depresyjnego w stosunku do oddychania64, lecz zastosowanie mieszanek petydyna-antagoni- sta nie przyniosło żadnych korzyści66.

Talasemia

Talasemia. Można tu przenieść rozważania dotyczące niedokrwistości sierpowatej.. Chorzy mogą nie mieć hemoglobiny A i dochodzi do sierpowatości przy wysokim stężeniu HbS. Chory na homozygotyczną beta-talasemię (niedokrwistość Cooleya, niedokrwistość śródziemnomorska lub choroba T) mają znaczne ilości hemoglobiny płodowej w krwinkach czerwonych. Ciągła hemoliza prowadzi do niedokrwistości, co wymaga przetaczania krwi. Heteiozygolyczna beta-talasemia ma inny charakter, wymagane jest więc dokładne postępowanie diagnostyczne. Talasemia HbC ma względnie łagodny przebieg, natomiast talasemia HbS stwarza poważne problemy. Talasemia HbS łączy się z ciężką niedokrwistością.

Analgezja krocza

a) 0,5 ml hiperbarycznej cinchokainy z 0,5 ml płynu mózgowo-rdzeniowego b) 30–50 mg prokainy w 2 ml 5% glukozy c) 4 mg ametokainy w 2 ml 5% glukozy.

Pacjentka pozostaje w pozycji siedzącej przez 30 sekund, a potem zostaje ułożona na plecach z poduszką pod ramionami. Analgezja krocza znosi odruch parcia przez rodzącą, lecz nie opóźnia normalnego porodu, jeżeli – przy pełnym rozwarciu szyjki – rodzącą zachęca się do parcia w czasie bólów i stosuje się ucisk na trzon macicy.

Niewydolność oddechowa płodu

-4. Niewydolność oddechowa płodu: a. OŚRODKOWA, zależna od: 1) niedojrzałości ośrodka oddechowego, być może powiązanej z dużą wadą rozwojową płodu 2) uszkodzenia ośrodka oddechowego w wyniku urazu lub obrzęku mózgu spowodowanego cukrzycą lub uogólnionym obrzękiem

-3) niedoboru tlenu ewentualnie związanego ze śródoponową zamartwicą płodu 4) podawania matce środków narkotycznych i uspokajających206. Próg pobudliwości ośrodka oddechowego matki jest inny niż u płodu, podobnie jak głębokość anestezji nieszkodliwa dla matki może działać depresyjnie na płód. Wszystkie środki anestetyczne podawane matce są niebezpieczne dla wcześniaka.

POSTĘPOWANIE W ZESPOLE ZACHŁYŚNIĘCIA KWAŚNĄ TREŚCIĄ:

Lżejsze przypadki można leczyć przez: a) ułożenie w pozycji Trendelenburga b) spłycenie anestezji w celu wywołania odruchu kaszlowego c) odsysanie z dróg oddechowych.

-2. Ciężkie przypadki mogą wymagać – obok starannej toalety tchawicy i oskrzeli – płukania roztworem wodorowęglanu sodu, oddychania typu IPPV przez rurkę dotcha- viczą czystym tlenem z użyciem w razie potrzeby wysokich ciśnień wdechowych. Od- iech własny czystym tlenem może być niewystarczający dla wyrównania hipoksemii tętniczej w razie obrzęku płuc i nasilonej kwasicy155. Hydrokortyzon w dużych daw- iach zmniejsza odczyn zapalny i sprzyja rozszerzeniu oskrzeli150.