Dawkowanie antagonistów wapnia

Dawkowanie antagonistów wapnia u chorych z niewydolnością nerek jest takie same, jak u osób ze zdrowymi nerkami.

Inhibitory konwertazy angiotensyny I są szeroko stosowane u chorych na nerki nie wykazujących retencji związków azotowych. U chorych z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek zachodzi konieczność ciągłego monitorowania lcale- mii. Stosowanie tej grupy leków przeciwnadciśnieniowych wymaga intensywnego monitorowania kreatyninemii, kalemii i proteinurii, zwłaszcza w pierwszych 3 tygodniach stosowania, ze względu na możliwość wystąpienia ostrej niewydolności nerek (szczególnie u chorych równocześnie leczonych diuretykami lub wykazujących zwężenie tętnic nerkowych).

About The Author

admin

Leave a Reply