Ciężka niedrożność oddechowa

a. Ciężka niedrożność oddechowa spowodowana przez stałą lub płynną Ireść poka mową. b. Zespół Mendelsona, czyli zachłyśnięcie kwaśną treścią żołądkową151. Jest to ba dzo groźny stan, wynikający z przedostania się treści żołądkowej do dróg oddech wych, którego przyczynę upatrywał Mendelson w podrażnieniu kwaśną treścią o j

-2,5 lub mniej, lecz do którego dochodzi także przy płynie o pH obojętnym152. Pr? czyną jest uszkodzenie przegrody pęcherzykowo-włośniczkcwej. Do objawów nale-. sinica, duszność, tachykardia, skurcz oskrzeli, a w przypadkach rozwijających się b> skawicznie – ostry obrzęk płuc i ostra niewydolność oddechowa. Rentgenogiam kia/ piersiowej wykazuje regularnie rozsiane zacienienia bez cech niedodmy. Między chłyśnięciem a wystąpieniem pierwszych objawów może upłynąć kilka godzin. Zesj najczęściej spotykany jest w przypadkach położniczych, być może wskutek ostrej ut

ty ACTH i hormonów kory nadnerczy w wyniku oddzielenia się łożyska. Postępowanie – p. niżej. c. Odoslcrzelowe zapalenie płuc i jego różne powikłania, np. ropień płuc lub rozstrzeń oskrzeli.

About The Author

admin

Leave a Reply