Bardzo użyteczny jest pomiar pH krwi

Bardzo użyteczny jest pomiar pH krwi płodu204 jako wskaźnika niedotlenienia. Wartość pH 7,15 wskazuje na krytyczną hipolcsję. Przyczyny niedotlenienia płodu i noworodka. Jest to niedotlenienie typu hipoksycz- negoj może być zarówno nagłe, jak i przewlekłe. Przyczynami są:

-1. Zmniejszenie prężności tlenu we krwi matki, np. zmniejszenie stężenia wdechowego tlenu do 10% powoduje zaburzenia rytmu serca płodu w ciągu 4 minut205.

-2. Uraz porodowy. 3. Zaburzenia w. przechodzeniu tlenu od matki do płodu wskutek: a) spadku ciśnienia po analgezji podpajęczynówkowej lub zewnątrzoponowej b) niedokrwistości, np. po- krwotocznej lub niewydolności krążenia c) tężcowego skurczu macicy, niekiedy spowodowanego przez hormon przysadki lub analgezję podpajęczynówkową d) zawału łożyska lub przedwczesnego odklejenia e) wypadnięcia lub zadzierzgnięcia pępowiny.

About The Author

admin

Leave a Reply