ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU

ANALGEZJA W TRZECIM OKRESIE PORODU. Ręczne wyciskanie łożyska jest dobrze znoszone w stanie analgezji, natomiast szycie krocza lub pochwy może wymagać anestezji.

PODTLENEK AZOTU Z TLENEM. W celu podawania 50% podtlenku azotu z powietrzem skonstruowany został aparat Minnitta80. Była to modyfikacja przyrządu do leczenia tlenem McKessona, wprowadzona w r. 1933. Zmniejsza podaż tlenu dla matki i płodu.

GOTOWA MIESZANINA PODTLENKU AZOTU I TLENU81’82. Patrz także rozdz. XI. Mieszanina jest dobrze przyjmowana przez pacjentki, jeżeli jest podawana przez ust- nik, a nie przez maskę83.

About The Author

admin

Leave a Reply